Ongeloofelijk dat dit integriteitsprobleem pas net voor de verkiezingen naar buiten komt. Dit is zowel de burgemeester als ook partijen, die dit wisten, aan te rekenen. Niet voor niets bestaat Het Roer Moet Om in Horst aan de Maas. Dit persbericht is door meerdere partijen (BVNL, Perspectief, SP, VVD) samen opgesteld. Het is de hoogste tijd voor verandering: STEM BEWUST.

❗ SPOED PERSBERICHT: INTEGRITEITSKWESTIE WETHOUDER TEGELS ❗Er lijkt sprake te zijn van een ernstige integriteitskwestie met betrekking tot wethouder en locoburgemeester Rudy Tegels. Dit betreft onder andere mogelijk misbruik van de machtspositie van de wethouder. De oppositiepartijen BVNL, Perspectief, SP en VVD eisen dat:

1. Per direct een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar het functioneren van de wethouder

2. Tegels per direct en gedurende het onderzoek in zijn functie als wethouder en locoburgemeester op non-actief wordt gesteld

Gezien de ernst van de situatie kunnen wij als volksvertegenwoordigers niet langer wachten met dit naar buiten brengen. Wij hebben vanaf het krijgen van meerdere signalen (op donderdag 10 maart) continu burgemeester Palmen de mogelijkheid gegeven zijn kerntaak op te nemen als hoeder van de integriteit. Daar kwam niets uit tot maandagnacht. Afspraken werden niet nagekomen en reactie bleef uit. Pas nadat wij een persbericht hebben opgesteld, en dit hebben aangekondigd bij de burgemeester en de wethouder, zijn de burgemeester en de wethouder maandagnacht met ons komen praten. Wethouder Tegels gaf hierin aan dat de signalen grotendeels kloppen. Hij geeft ook aan dat hij van mening is dat hij niets verkeerd heeft gedaan en zijn functie niet hoeft neer te leggen. In dit nachtelijk overleg gaf burgemeester Palmen aan dat hij van sommige maar niet alle signalen op de hoogte was. Hij geeft ook aan dat er een onderzoek moet komen en wil de kwestie bespreken in het seniorenconvent: het vertrouwelijke overleg tussen alle fractievoorzitters. Wij willen deze kwestie niet in het geheim bespreken. Wij willen transparant bestuur. Wethouder Tegels geeft aan dat hij het onderzoek met vertrouwen afwacht. De burgemeester geeft ook aan dat er naar aanleiding van deze kwestie een onderzoek is geweest door een arbeidsjurist. Dit onderzoek is niet gemeld of bekend bij de fractievoorzitters. In het rapport is volgens de burgemeester geadviseerd dat de wethouder het college moet informeren. Ook dat is niet gebeurd. Wij vragen ons af: waarom wordt er wéér niet geïnformeerd? De raad kan zo niet haar verantwoordelijkheid nemen. Zij krijgen het verhaal wéér niet te horen. Hoe kan de raad het college dan eerlijk beoordelen of controleren? Doordat zowel de wethouder als de burgemeester niét hebben geacteerd (of in ieder geval niet binnen de broodnodige korte termijn) met de kennis die ze hadden, wordt deze kwestie over de verkiezingen getild. Behalve gebrek aan transparant bestuur zou dit gezien kunnen worden als indirecte beïnvloeding van de verkiezingen. Wij willen niets anders dan onze functie uitvoeren als volksvertegenwoordiger. Om onze eigen integriteit te behouden kunnen wij niet anders dan nu hiermee naar buiten komen. De fractievoorzitters van de oppositiepartijen,Imke Emons (BVNL), Thijs Lenssen (Perspectief), Sonja van Giersbergen (SP) en Yvonne Douven (VVD).

Getwijfeld of we dit zouden moeten plaatsen, omdat het over één partij gaat. Deze ingezonden brief van Henk Steenbekkers (Melderslo) werd om administratieve redenen elders niet geplaatst.

Samen, maar niet voor iedereen

Volgende week zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Telkens weer blijken deze belangrijk te zijn. Want het zijn de mensen in de gemeenteraad die bepalen hoe de energietransitie gaat verlopen, hoe de huizen van het gas moeten, hoe vervuild de lucht mag zijn; hoe gezorgd gaat worden voor eenzame ouderen en of arbeidsgehandicapten en jongeren in psychische nood al dan niet snel en goede hulp kunnen krijgen. 

Na de gebruikelijke zelffelicitaties over wat bereikt is; over de 16 prachtige kernen vol saamhorigheid, waarin wordt omgezien naar elkaar en gezorgd wordt dat iedereen mee kan doen, volgt volzinnige doorwrochtheid  met verhullende woordkeuzes.

De grondtoon van het CDA programma kun je “horen” in de woorden: Samen  (30 keer), saamhorigheid, samenwerking en samen werken (25 keer) met de inwoners, ondernemers en alle mogelijke instellingen en voorzieningen. Maar ook “nemen van verantwoordelijkheid is voor ons (CDA) een groot goed”. Kortom, “Politiek is de stem van de Burger”. 

Dit lezende zou je zeggen dat participatie en medezeggenschap essentieel zijn voor het CDA. Dat is niet helemaal waar, want “voorafgaand aan een project moet duidelijk zijn hoe en in welke mate inwoners en ondernemers inspraak hebben en betrokken worden. Verwachtingen en mogelijkheden moeten helder en duidelijk zijn”. 

Samen betekent ook dat iedereen mee moet kunnen doen, “ je moet kunnen ervaren dat je meedoet met de gemeenschap, dat je betekenisvol bent en erbij hoort”. Iedereen is evenwel niet iedereen, alleen zij die mee willen en kunnen doen. 

Degene voor wie het leven ongewild in de soep loopt – en dat kan iedereen overkomen- en die niet meer mee kunnen of willen doen, worden buitengesloten. Het vraagstuk van armoede en energiearmoede; het meedoen van arbeidsmigranten, statushouders en de te verwachten golf van vluchtelingen komen helemaal niet voor in het CDA-programma. 

Een verdere beperking ligt in het uitgangspunt: “We kijken vooral naar wat iemand nodig heeft, in plaats van waar iemand recht op heeft”. Het is helemaal niet ondenkbaar dat de gemeente het recht in eigen hand neemt en zijn oordeel over wat nodig is in de plaats stelt van het recht. En dat is onjuist!

Het is De Limburger opgevallen dat er in Horst aan de Maas wel erg veel inwoners op heel veel verschillende gebieden problemen hebben met het gemeentelijk beleid. Dit geeft aan dat het inderdaad klopt: Het Roer Moet Om in Horst aan de Maas.
Zie artikel.

Op de site mijnstem.nl is het mogelijk om de standpunten van verschillende partijen te vergelijken met het eigen standpunt.

Ga naar de site, vul de postcode in, bepaal per vraag je standpunt en klik op de logo’s van de verschillende partijen. Er verschijnen dan overzichten als deze:

Ons advies: STEM BEWUST.

Op HorstSweetHorst werd gemeld dat nuhorstaandemaas.nl op satirische wijze berichten maakt. Het volgende bericht is niet geloofwaardig, maar zou het niet mooi zijn als het CDA de vele kritische signalen van de inwoners over Greenport oppakt en er iets positiefs mee doet? Zie bericht.

We hebben veel positieve reacties ontvangen via email, facebook en telefoon.
Onderstaand bericht is afkomstig van een mede-inwoner die getracht heeft het stuk te plaatsen in de Hallo. Dat is niet gelukt, omdat er teveel ingezonden brieven waren.

Naar aanleiding van een artikel in het plaatselijke blad  van Horst aan de Maas, 20-1-2022 “Burgerinitiatief Het Roer Moet Om HadM”
Dank aan de mensen van dit  burgerinitiatief waarbij we kennis maken over hoe het veel beter kan in Horst aan de Maas. De inzichten waarvan uitgegaan wordt zijn ontleend aan informatiebronnen waar de aarde om vraagt om bewoonbaar te blijven voor nu en de toekomst. De problemen waarmee de burgers in Horst aan de Maas geconfronteerd worden, worden in dit licht bezien. Deze inzichten worden vertaald naar keuzes die om politieke stellingnames vragen zodat vervuiling, verdozing, ernstige overlast en verloedering in de toekomst zullen verminderen in plaats van toenemen.  
Wat zou het zinvol zijn als velen in Horst aan de Maas op een publieksbijeenkomst zouden kunnen kennis maken met de denkbeelden: ”Het roer moet om in Horst aan de Maas” en daarbij zouden kunnen horen hoe de diverse politieke partijen hierover denken. Op de website van deze burgerinitiatiefgroep geven zij hun denkbeelden weer.

Francine Thielen, Horst.

In de nieuwe Omgevingswet is participatie (omgevingsdialoog) opgenomen, maar politici en ‘initiatiefnemers’, die hier geen zin in hebben worden op hun wenken bediend.

Bij elke omgevingsvergunningaanvraag kan de initiatiefnemer de vraag over participatie met “nee” beantwoorden. “Nee, er is niet aan participatie gedaan en nee, de samenleving is niet betrokken.” In dat geval, kan de omgevingsvergunning niet geweigerd worden. Elke initiatiefnemer heeft het recht om zelf de inschatting te maken of participatie nuttig of noodzakelijk is voor de aanvraag. Het invullen van ja of nee laat de wetgever vrij. De manier hoe een eventuele participatie wordt ingevuld, wordt ook overgelaten aan de initiatiefnemer. Hier zijn geen regels voor.

Mocht het zo zijn dat het bevoegd gezag vindt dat Participatie bij deze aanvraag echt nuttig of noodzakelijk is dan kan een bevoegd gezag altijd gebruik maken van de Algemene wet bestuursrecht en zelf derden benaderen of een zienswijze procedure opstarten. Maar hoe vaak zal dat gebeuren?

Dit staat allemaal uitgelegd in een presentatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die op Youtube staat: Webcollege ‘Omgevingswet in vogelvlucht’ – YouTube

Heel taaie kost, maar tussen 26,5 en 31 minuten wordt uitgelegd hoe de participatie in elkaar zit.

Alle mogelijkheden zijn aanwezig om hier fout mee om te gaan. Hoe denken de inwoners hoe het huidige College hiermee zal omgaan?

Dit is de reden dat het roer om moet, wij burgers van Horst aan de Maas willen mee denken en actief ons steentje bijdragen om Horst aan de Maas leefbaar te houden.

Dus: stem bewust in maart 2022.

Er zijn steeds meer groepen mensen, die het hemeltergend vinden dat hun belangen onvoldoende meegewogen worden. Hier volgen enkele recente berichten:

Een goed artikel over wat veel inwoners vinden van een grote biomassacentrale in Veld-Oostenrijk: http://hallohorstaandemaas.nl/Article/Details/7265

Inwoners van Meerlo en Tienray zijn de overlast op de N554 al lang zat, maar daar wordt te weinig aan gedaan: https://omroephorstaandemaas.nl/televisie/gemist/het-nieuws/1b42c653-0b57-4001-aaa1-480366b611f3/bewoners-n554-zetten-autos-op-de-weg-als-protest-tegen-hardrijders

De inwoners van o.a. de Zeesweg in Sevenum hebben er genoeg van dat blokkendozen bouwen voorrang heeft boven hun woongenot: https://www.facebook.com/photo/?fbid=8551957231497231&set=g.541862100246450

En dan de duidelijke ingezonden brief van Peter Janssen uit America naar Horst Sweet Horst: https://horstsweethorst.blogspot.com/2022/02/ingezonden-provincie-kleurt-horst-aan.html

De algemene boodschap is duidelijk: Het Roer Moet Om Horst aan de Maas. 
Inwoners: Kies bewust in maart 2022.

Komt na Californië 2 ook een Californië 3 en een uitbreiding van Reindonck? Meer glas betekent dat er meer energie nodig is, dus meer biomassacentrales / windmolens, maar ook meer arbeidsmigranten?

De coalitie heeft al een nieuw zoekgebied voor glastuinbouw in gedachten: Reindonck ten zuiden van het spoor, ten noorden van Kronenberg, tot bij America.

Het is nog een ‘zoekgebied’, dus het is niet definitief, maar u weet hoe het hier gaat.

Zoekgebied uitbreiding Reindonck.

Mede-inwoners van Horst aan de Maas: stem bewust in maart 2022.

Noord-Limburg is een van de regio’s met het grootste tekort aan werknemers. Volgens de Limburger (zie artikel) kampt zelfs meer dan 35% van de ondernemers met dit probleem. Waarom wil het College dan nog steeds meer werkgelegenheid?