Klimaat en Milieu

De maatschappij maakt zich wereldwijd zorgen over het klimaat. Om klimaatverandering in te perken zijn flinke aanpassingen nodig op veel terreinen. Het onlangs gepubliceerde IPPC-rapport[1] (Integrated Pollution Prevention and Control – Verenigde Naties) spreekt boekdelen.

Wij willen dat de gemeente het IPCC-rapport ter harte neemt en een flinke bijdrage gaat leveren om de klimaatverandering tegen te gaan.

Denk hierbij aan minder bouwen, niet nóg meer industrie en logistiek. Verminder de vervuiling van lucht, bodem en (oppervlakte)water. Het betekent ook het aanpakken van de mestproblematiek.

De gemeente Horst aan de Maas gaat prat op de “gezondste regio”. Hiermee wekt ze de indruk dat dit iets te maken heeft met de gezondheid van de inwoners van Horst aan de Maas. De acties van de gemeente en van de bedrijven laten echter zien dat dit niet het geval is. Ze zijn veel meer gericht op gezonde bedrijven, die iets met voedsel doen. 

In het kader van de klimaatverandering verwachten we een veel actievere houding van de gemeente. Bijvoorbeeld om bedrijven te adviseren om meer klimaat gericht bezig te zijn. Het is natuurlijk heel erg slecht voor het klimaat als bijvoorbeeld planten per vliegtuig naar Nederland gevlogen worden, en het gerede product ook weer over de hele wereld gevlogen wordt. Daar moeten we echt vanaf, want dit is desastreus voor het klimaat. Bovendien is veel van het plantmateriaal al behandeld met neonicotinoïden (milieuschadelijke pesticiden) met alle gevolgen van dien.

Maak een plan om een bijdrage te leveren aan vermindering van klimaatverandering en houdt hierbij veel rekening met het IPCC-rapport.

Het lijkt ons dat de gemeente Horst aan de Maas alleen op bepaalde punten acties neemt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen (water op eigen terrein, windmolens, zonneparken, etc.), maar niet veel acties neemt om de oorzaak van de klimaatverandering aan te pakken. De gemeente wil namelijk nog steeds meer, meer en nog eens meer. Meer economie, meer werkgelegenheid, meer industrieterreinen, meer toeristische attracties, meer Intensieve Veehouderij, etc.

Het roer moet om: Wij willen dat het college van B&W en de gemeenteraad:

  • Actief en serieus omgaan met de klimaatverandering,
  • Actief maatregelen nemen om de milieuproblemen te verminderen
  • Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners
  • Bedrijven verplichten om zelf energieneutraal te zijn/worden, omdat anders de inwoners te maken krijgen met de consequenties, bijvoorbeeld overlast van extra windmolens

[1] https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2021/nieuw-ipcc-rapport/